واچ اواس 10معرفی شد

*تغیر کامل طراحی و زبان طراحی

*ویجت روی صفحه ابتدایی اپل واچ

*ساعت جهانی اکنون میتواند بر اساس تایم روز میزان روشنایی و تم خاصی را نشانتان دهد.

*تمامی برنامه های شخص ثالث باید تغییر طراحی دهند و به شکل کامل فول اسکرین و با زبان طراحی جدید اجرا شوند.

*تغیر کامل طراحی و زبان طراحی

*ویجت روی صفحه ابتدایی اپل واچ

*ساعت جهانی اکنون میتواند بر اساس تایم روز میزان روشنایی و تم خاصی را نشانتان دهد.

*تمامی برنامه های شخص ثالث باید تغییر طراحی دهند و به شکل کامل فول اسکرین و با زبان طراحی جدید اجرا شوند.